Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
30 / 2018 privind aprobarea darii in folosinta gratuita, UAT judetul Buzau prin Consiliul judetean Buzau, a terenului cu suprafata de 955mp, aferent Centrului de vizitare al sitului Siriu, pentru proiectul "Consolidarea managementului siturilor ROSCI0190 Penteleu si ROSCI0229 Siriu”, finantat prin POIM Axa Prioritara 4, Protectia mediului prin masuri de conservare a biodiversifitatii, monitorizarea calitatii aerului si decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii si refacerea ecosistemelor degradate 2018-07-20
29 / 2018 privind organizarea sarbatorii anuale "Targul Mariilor" 2018-07-20
28 / 2018 privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Chiojdu pentru trimestrul II al anului 2018 2018-07-20
27 / 2018 privind completarea HCL nr. 51/2017 a Consiliului local Chiojdu privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 2018-07-20
26 / 2018 privind insusirea Raportului de follow-up al Curtii de Conturi - Camera de Consturi Buzau privind modelul de deducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr.18/20.06.2017 si Deciziei nr. 10/04.06.2018 a Curtii de Conturi - Camera de Consturi Buzau de prelungire a termenului de realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr. 18/20.06.2017 la UAT Chiojdu 2018-07-20
25 / 2018 privind aprobarea aplasarii unui sistem de garduri electrice, acordarea dreptului de acces la stana situata pe terenul propietate a comunei Chiojdu si aprobarea acordului de colaborare in cadrul proiectului cu titlul „Consolidarea managementului siturilor ROSCI0190 Penteleu si ROSCI0229 Siriu” 2018-07-20
24 / 2018 privind completarea Programului anual al achizitiilor publice al comunei Chiojdu pe anul 2018 2018-05-24
23 / 2018 privind aprobarea Regulamentului intern privind acordarea primelor de vacanta sub forma voucherelor de vacanta 2018-05-24
22 / 2018 privind completarea Programului anual al achizitiilor publice al comunei Chiojdu pe anul 2018 2018-04-27
21 / 2018 privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Chiojdu pentru trimestrul I al anului 2018 2018-04-27
20 / 2018 privind organizarea pasunatului in anul 2018 2018-03-30
19 / 2018 privind revocarea HCL nr.13/2018 a Consiliului local Chiojdu privind apobarea inchirierii prin licitatie publica a pajistilor din propietatea privata a comunei Chiojdu, a Studiului de oportunitate privind inchirierea, Regulamentului procedurii de licitatie, Documentatiei de atribuire, Caietului de sarcini, cerintele minime de calificare a ofertantilor , Contractului de inchiriere - model cadru, in vederea atribuirii contractelor de inchiriere a pajistilor, aflate in propietatea privata a comunei Chiojdu 2018-03-30
18 / 2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chiojdu, jud. Buzau - familia ocupationala "Administratie" 2018-03-30
17 / 2018 privind renumerotarea si completarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Chiojdu, jud. Buzau 2018-03-30
16 / 2018 privind primirea de noi membrii si modificarea Actului Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" la care comuna Chiojdu este membru asociat 2018-03-30
Înapoi